Aanvullende Algemene Voorwaarden kopen bij Verkopers op NADUVI.COM

Artikel 1 - Definities

1. Omgeving : NADUVI.COM en iedere andere door NADUVI.COM aangewezen applicatie.
2. Platform : de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
3. Gebruiker : iedere bezoeker van de Omgeving.
4. Verkoper(s) : een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
5. Klant : een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
6. Koopovereenkomst : de overeenkomst die tot stand komt tussen de Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Verkoper via het Platform.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het de bestelling en de koop van producten bij Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden kopen bij Verkopers ).
2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij Verkopers .
3. Van het bepaalde in deze Voorwaarden kopen bij Verkopers kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4. Deze Voorwaarden kopen bij Verkopers zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden NADUVI.COM kopen bij Verkopers en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van NADUVI.COM worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door NADUVI.COM ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Verkoper(s)).
6. NADUVI.COM heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij Verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij Verkopers . Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij Verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Verkoper wordt geplaatst.

Artikel 3 - Klantaccount

1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
   a. de Klant dient een klantaccount bij NADUVI.COM te hebben;
   b. de Klant is minimaal 18 jaar oud;
   c. de Klant is per e-mail bereikbaar.
2. NADUVI.COM is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. NADUVI.COM raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij Verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

Artikel 4 - Aanbod derde partijen

1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat NADUVI.COM geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Verkopers, dient de Klant zich te wenden tot de klantenservice van NADUVI.COM echter zal deze alleen order informatie kunnen geven. Voor inhoudelijke vragen zal NADUVI zich wenden tot de betreffende Verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op NADUVI.COM en NADUVI.COM op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

Artikel 5 - Bestelling en levering

1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij NADUVI.COM een bestelling plaatsen voor een product dat door een Verkoper wordt aangeboden.
2. De Klant ontvangt van NADUVI of de Verkoper een pakbon.
3. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de koper aan de Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.
4. Levering aan de klant vindt plaats op de manier die door NADUVI wordt aangegeven tijdens het aankoopproces en op het adres dat door de klant is opgegeven bij het sluiten van de aankoopovereenkomst, oftewel het plaatsen van de order. Als de levering vertraagd is door omstandigheden die aan de klant toe te schrijven zijn (bijvoorbeeld de afwezigheid van de klant of hun vertegenwoordiger op het moment van levering), wordt de leveringstermijn verlengd. De verantwoordelijkheid voor de geleverde producten gaat over op de klant op het moment van levering.
5. Als de klant een levering weigert, kan NADUVI de hieruit voortvloeiende kosten in rekening brengen bij de klant, tenzij het geleverde product defect is. Bovendien is NADUVI in geval van weigering gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen, zonder afbreuk te doen aan haar recht op volledige schadevergoeding.
6. De klant dient NADUVI op de hoogte te stellen van eventuele bijzondere omstandigheden (hieronder valt ook vermelding van de verdieping / bouwlaag als deze hoger is dan de 3e verdieping en er geen lift is) die bijvoorbeeld het gebruik van een verhuislift vereisen. De klant draagt de kosten en het risico van het gebruik van speciale apparatuur of diensten, zoals verhuisliften of glaszetters. Zelfs als de klant deze informatie niet vooraf heeft verstrekt, zijn de kosten van het gebruik van speciale apparatuur of diensten voor rekening van de klant.
7. De klant zorgt ervoor dat de plaats van levering gemakkelijk toegankelijk en op tijd beschikbaar is, en dat er alles aan wordt gedaan om een soepele overdracht/levering te faciliteren. Als een product niet door het trappenhuis/raam/deur kan en het product dientengevolge weer retour wordt genomen, zijn de kosten die hieruit voortvloeien voor rekening en risico van de klant. Ook kosten voor eventuele nieuwe leverpogingen zullen per leverpoging doorbelast worden aan de klant.
8. Als de uitvoering van de overdracht/levering vertraagd is door omstandigheden zoals genoemd in dit artikel, dient de klant NADUVI te compenseren voor de schade (inclusief extra leverings- en/of transport- en/of opslagkosten) die hierdoor is ontstaan, indien deze omstandigheden aan de klant kunnen worden toegeschreven.
9. De klant kan NADUVI niet verplichten om werkzaamheden uit te voeren die in strijd zijn met de ARBO-regelgeving (wetgeving inzake arbeidsomstandigheden).
10. Klachten over de levering of schade aan het geleverde product of eventuele eigendommen van de klant veroorzaakt door vervoerspartners van NADUVI moeten volledig en duidelijk worden beschreven en ingediend bij NADUVI. Dit moet uiterlijk binnen twee werkdagen en schriftelijk gebeuren (met vermelding van het bestelnummer/factuurnummer, naam- en adresgegevens en inclusief minimaal 3 foto’s van de schade), door een e-mail te sturen naar klantenservice@NADUVI.com.
11. Als bij levering schade aan de geleverde goederen of aan het eigendom van de klant wordt geconstateerd, dient de klant dit te vermelden op de afleverbon. Indien er bij de levering geen gelegenheid is om eventuele schade te constateren, dient de ontvanger dit te laten vermelden op het afleverbewijs en/of het afleverbewijs niet te ondertekenen. De ontvanger dient eventuele zichtbare schade binnen uiterlijk twee werkdagen aan NADUVI te melden. Indien NADUVI binnen zeven dagen na levering, uitgezonderd zon- en feestdagen, geen melding heeft ontvangen van andere (niet-zichtbare) schade, wordt ervan uitgegaan dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade aan het eigendom van de klant is veroorzaakt door NADUVI of partners van NADUVI.


Artikel 6 - Vergoeding en betaling

1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Verkoper aangekochte product verschuldigd aan NADUVI.COM en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan NADUVI.COM.
2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door NADUVI.COM is gewezen op de te late betaling en NADUVI.COM de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van NADUVI.COM om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
3. Het is Klant toegestaan NADUVI.COM cadeaubonnen en/of kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Verkopers.
4. Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan NADUVI.COM verleend om in naam van NADUVI.COM en met uitsluiting van de Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper.
5. NADUVI.COM zal vorderingen op de Klant behandelen conform zijn normale incassobeleid.

Artikel 7 - Bepalingen alleen geldend bij aanschaf bij Verkoper(s) zijnde een rechtspersoon

1. Indien een Klant een product aanschaft via het Platform bij een Verkoper zijnde een rechtspersoon (zgn. zakelijke verkoper), dan:
• verplicht de Klant zich de algemene verkoopvoorwaarden kopen bij NADUVI.COM van de desbetreffende Verkoper(s) waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt, te lezen en te accepteren;
• Zal een bestelling voor een product vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de algemene verkoopvoorwaarden kopen bij NADUVI.COM van de desbetreffende Verkoper;
• Is de Klant gerechtigd om een bestelling binnen de door de Verkoper in haar algemene verkoopvoorwaarden kopen bij NADUVI.COM gestelde termijn te retourneren ('herroepingsrecht'), met in achtneming van het gestelde in artikel 8.2 van deze Algemene voorwaarden, onder de voorwaarden zoals deze in de desbetreffende algemene verkoopvoorwaarden zakelijke verkopen via NADUVI.COM van Verkoper zijn opgenomen.
2. Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de klant NADUVI.COM, voorafgaand aan de retourzending van de retourzending op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de klantenservice van NADUVI.COM. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij NADUVI.COM, aan de betreffende Verkoper te retourneren.
3. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal NADUVI.COM dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen door Verkoper, terugbetalen. Tenzij de Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen mag NADUVI.COM wachten met terugbetalen tot de Verkoper het product heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
4. Indien een Verkoper, zijnde een rechtspersoon een bestelling drie (3) dagen na de uiterste leverdatum nog niet heeft aanvaard, zal NADUVI.COM de Klant laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door NADUVI.COM ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.

Artikel 8 - Informatie en gebruik gegevens

1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door NADUVI.COM en/of de Verkoper aan Klant verzonden informatie.
2. NADUVI.COM is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.
4. Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. NADUVI.COM is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of niet over de juiste Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is. 

 Artikel 9 - E-mail communicatie tussen de Klant en de Verkoper

1. NADUVI.COM heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Klant en de Verkoper (waaronder de after sales verplichtingen van de Verkoper) een e-mail applicatie gebouwd, die het zowel voor de Klant als voor de Verkoper mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit laat het recht van de Klant om telefonisch met de Verkoper contact op te nemen onverlet.
2. Alle communicatie die via deze e-mail applicatie verloopt wordt door NADUVI.COM op haar servers opgeslagen en kan door NADUVI.COM worden ingezien en gebruikt om: o de Klant en/of de Verkoper in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen; o te beoordelen of de Verkoper aan de aan haar gestelde vereisten voldoet; en o procesverbeteringen te analyseren.
3. De Klant stemt bij elke gebruikmaking van de e-mail applicatie in en geeft NADUVI.COM toestemming om de communicatie op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
4. De communicatie die via deze e-mail applicatie plaatsvindt zal door NADUVI.COM maximaal twee jaar worden bewaard.

Artikel 10 - Diversen

1. NADUVI.COM is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het account te blokkeren of de mogelijkheid om via NADUVI.COM artikelen van Verkopers te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van NADUVI.COM.
2. Wanneer door NADUVI.COM gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen bij Verkopers zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen bij Verkopers te eisen. te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat NADUVI.COM de Voorwaarden kopen bij Verkopers op enig moment soepel toepast.
3. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden NADUVI.COM kopen bij Verkopers of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door NADUVI.COM vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
4. NADUVI.COM is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van Verkopers op de NADUVI.COM website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht

1. Op de Voorwaarden kopen bij Verkopers , het (ver)kopen van artikelen door Verkopers via de NADUVI.COM website en de Koopovereenkomst tussen de koper en de Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. 

Artikel 12 - Verbod verspreiden promocodes zonder toestemming

Promocodes mogen slechts worden uitgegeven en gedistribueerd met expliciete goedkeuring van Interior Overstock B.V. Bij gebreke van toestemming is de partij schadeplichtig jegens Interior Overstock B.V.